Bogactwo Kaw

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

(zwany dalej „Regulaminem”)

 

 

§ 1 Informacje podstawowe

 

 1.      Niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa zasady oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis internetowy https://bogactwokaw.pl.
 2.      Serwis internetowy stanowi własność oraz prowadzony jest przez:

BEAN COFFEE ROASTER sp. z o.o.

adres siedziby: Legionów 115A, 81-472 Gdynia,

adres korespondencyjny: BOGACTWOKAW/BOGACTWOHERBAT Legionów 115A, 81-472 Gdynia,

KRS: 0001092195,

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

NIP: 5862403201

telefon: 691 037 838, e-mail: sklep@bogactwokaw.pl.

 

 

§2 Definicje

 

 1.       Adres pocztowy / reklamacyjny - BOGACTWOKAW/BOGACTWOHERBAT Legionów 115A, 81-472 Gdynia,
 2.       Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem https://bogactwokaw.pl/koszt-dostawy zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 3.       Cena – podana w opisie Rzeczy (Produktu) cena za Rzecz (Produkt) bez kosztów Dostawy. Cena wyrażona jest w złotych brutto (wraz z podatkiem VAT).
 4.       Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu, wymieniona w Cenniku dostaw.
 5.       Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 6.       Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7.       Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 8.       Konsument – osoba fizyczna, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9.    Konto – zarejestrowany oraz zweryfikowany zbiór zasobów i uprawnień Kupującego w ramach systemu, przypisany konkretnemu Kupującemu, zawierający indywidualne dane dotyczące loginu i hasła Kupującego.
 10.    Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Rzeczy na podstawie wyborów Kupującego.
 11.    Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 12.    Miejsce wydania rzeczy Adres pocztowy lub Punkt odbioru wskazane w Zamówieniu przez Kupującego.
 13.    Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie Rzecz w posiadanie.
 14.    Płatność – metoda dokonania zapłaty za  Przedmiot umowy Dostawę wymieniona pod adresem https://bogactwokaw/metody-platnosci.
 15.    Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku z późniejszymi zmianami.
 16.    Produkt – minimalna i niepodzielna ilość Rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w Sklepie Sprzedającego jako jednostka przy określeniu jego Ceny (Cena/jednostka).
 17.    Przedmiot Umowy Produkty i Dostawa będące przedmiotem Umowy.
 18.    Przedmiot świadczenia – przedmiot Umowy.
 19.    Punkt odbioru – miejsce wydania Rzeczy niebędące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego Sklepie.
 20.    Regulamin - niniejszy regulamin.
 21.    Rzecz  rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem Umowy. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Rzeczy bez wad.
 22.    Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem  https://bogactwokaw.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 23.    Sprzedający: BEAN COFFEE ROASTER sp. z o.o. adres siedziby: adres siedziby: Legionów 115A, 81-472 Gdynia
 1.    System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem (Internet). Sprzedający zapewnia odpowiednie techniczne środki ochrony treści cyfrowych.
 2.    Termin realizacji –  maksymalny czas na wysyłkę przez Sprzedającego zamówionych Produktów dostępnych w magazynie:
 3.      W przypadku Produktów dostępnych w opcji "dostawa w 48h" wynoszący nie więcej niż 48 godzin od momentu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedającego;
 4.      W przypadku Produktu, przy którym wskazano w Sklepie dłuższy czas na wysyłkę, jest to obowiązujący Termin realizacji;
 5.      Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność zamówionego towaru, Sprzedający informuje o tym Kupującego, wskazując prawo do: odstąpienia od umowy w całości lub w części, a także możliwość zamiany Produktu na inny, o tym samym przeznaczeniu i tej samej jakości oraz cenie.
 6.    Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Prawa konsumenckiego w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego w przypadku Kupujących.
 7.    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn zm.).
 8.    Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 9.    Wada fizyczna – niezgodność Rzeczy sprzedanej z Umową, a w szczególności, jeśli rzecz:
 10.       nie ma właściwości, które Rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 11.       nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
 12.        nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu Umowy,
 13.       została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

32. Wada prawna – sytuacja, kiedy Rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

33. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: Produkty (rodzaj i ilość);  Dostawę (rodzaj); Płatność (rodzaj); Miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, które zmierza bezpośrednio do wywołania skutku prawnego zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym Sprzedającym.

 

§3 Warunki ogólne

 

 1.       Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i podlega jurysdykcji polskich sądów.
 2.       Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi z należytą starannością wymaganą w tego typu stosunkach i zobowiązuje się dostarczać Rzeczy wolne od wad.
 3.       Kupujący ma prawo zgłosić reklamację w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w świadczeniu usług przez Sprzedającego.
 4.       Reklamacje należy zgłosić drogą mailową na adres poczty elektronicznej: reklamacje@bogactwokaw.pl.
 5.       Sprzedający zobowiązuje się dokonać rozpatrzenia wszelkich reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. Odpowiedź wysyłana jest Kupującemu na adres poczty e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6.       Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
 7.       potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: Zamówienia, faktury pro forma, Regulaminu, informacji o prawie odstąpienia od umowy oraz formularza odstąpienia od umowy;
 8.       dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, wysłanego do wskazanego Miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu oraz informacji o prawie odstąpienia od umowy wraz z formularzem odstąpienia od umowy.
 9.       Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 10.       Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z Systemu poprawność działania Sklepu w następujących przeglądarkach: Microsoft Edge, Opera, Chrome, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Przeglądarka zawsze powinna być w najnowszej wersji oraz umożliwić akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator JavaScript.
 11.       Kupujący nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym do Sklepu i Systemu.
 12.    Kupujący w celu dokonania Zamówienia zakłada w Systemie Konto. W tym celu Kupujący powinien w Sklepie na stronie internetowej http://bogactwokaw.pl/rejestracja zarejestrować Konto poprzez podanie loginu i hasła, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego Konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usunięcia KontaSklepie.
 13.    Rejestracja Konta, o którym mowa powyżej, jak również korzystanie z niego, są bezpłatne.
 14.    Kupujący posiadający Konto będą mogli korzystać z programu lojalnościowego, na zasadach określonych na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://bogactwokaw.pl/rabaty.
 15.    Dokonanie Zamówienia przy użyciu Konta za pośrednictwem Sklepu uważa się za zamówione przez Kupującego.
 16.    Sprzedający wystawia faktury do 7 dni roboczych po odbiorze zamówienia, chyba że odpowiednie przepisy prawa ustanawiają termin krótszy.

 

§4 Zawarcie umowy i realizacja

 

 1.       Przeglądanie zawartości Sklepu nie jest uzależnione od wcześniejszego zarejestrowania Konta, jak również złożenia Zamówienia.
 2.       Wszelkie informacje zawarte w Sklepie, w tym przede wszystkim informacje dotyczące dostępności Produktów, Ceny, warunków Dostawy itp., stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Żadna z informacji zawartych w Sklepie przez Sprzedającego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 3.       Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem Sklepu.
 4.       W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać, co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 5.    dodanie Produktu do Koszyka;
 6.    ustalenie Dostawy (rodzaj);
 7.     ustalenie Płatności (rodzaj, metoda);
 8.    złożenie w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zapłać” lub o podobnej treści.
 9.       Zawarcie Umowy Konsumentem następuje z chwilą przesłania na adres poczty mailowej Konsumenta potwierdzenia złożenia Zamówienia, w którym Sprzedający potwierdzi dostępność Produktów, Cenę, koszty oraz czas Dostawy.
 10.       Realizacja Zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego. W przypadku niezaksięgowania wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego w ciągu 10 dni, od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie zostaje anulowane.
 11.       Realizacja Zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości Zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej do wartości Zamówienia lub uprzedniej zgody Sprzedającego na wysłanie Zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 12.       Wysłanie Przedmiotu Umowy następuje w Terminie realizacji, a dla Zamówień składających się z wielu Produktów, w najdłuższym Terminie realizacji określonym dla danego Produktu.
 13.       Zakupiony Przedmiot Umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego Dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem Dostawy do wskazanego przez Kupującego Zamówieniu Miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §3 pkt 6b.
 14.    Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionych Rzeczy w sposób przez siebie wybrany. W przypadku nieodebrania Rzeczy, konsument ponosi odpowiedzialność za mogącego z ego faktu wyniknąć koszty (w szczególności koszty wysyłki).

 

§5 Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1.       Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa konsumenckiego.
 2.       Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3.       Ze względu na ochronę zdrowia i ze względów higienicznych, nie można odstąpić od umowy, jeżeli opakowanie Rzeczy zostało naruszone.
 4.       Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym zamówieniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5.       W przypadku odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 6.       Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7.       Konsument odsyła Rzeczy będące Przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 8.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Rzeczy będącej przedmiotem Umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Rzeczy.
 9.       Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał Sposób Dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SprzedającegoSprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 10.    Sprzedający dokonuje zwrotu równowartości zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu Płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób Płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dostawy metodą "za pobraniem" Konsument zobowiązany jest do poinformowania Sprzedającego o numerze konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@bogactwokaw.pl. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy związane z podaniem nieprawidłowego numeru konta bankowego przez Konsumenta.
 11.     Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania Rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania,
  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12.     Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 13.      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 14.      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 15.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 16.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 17.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 18.       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 19.      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 20.      w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 21.       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 22.       o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 23.      zawartej w drodze aukcji publicznej;
 24.       o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 25.     o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§6 Reklamacja produktu

 

 1.       Sprzedający odpowiada za Wady fizyczne i Prawne rzeczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym Kodeksu cywilnego oraz Prawem konsumenckim.
 2.       W szczególności Sprzedający odpowiada za Wady fizyczne Rzeczy, istniejące w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikające z przyczyny tkwiącej w sprzedanych Rzeczach w tej samej chwili, polegające na niezgodności Rzeczy (Przedmiotu) z Umową.
 3.       Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym: zwrócić się do polubownego sadu konsumenckiego, skorzystać z mediacji, zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu do Federacji Konsumentów korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 007. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Kupujący może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem drogi elektronicznej, na adres poczty mailowej: reklamacje@bogactwokaw.pl.
 4.       W przypadku złożenia reklamacji Sprzedający odsyła Rzeczy (Produkt) w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym oryginałem Dowodu zakupu i opisem reklamacji, na adres: Legionów 102D/142, 81-472 Gdynia.
 5.       Sprzedający rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 6.      W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego zwrot równowartości ceny Rzeczy (Produktu) zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu Płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób Płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami W przypadku dostawy metodą "za pobraniem" Konsument zobowiązany jest do poinformowania Sprzedającego o numerze konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bogactwokaw.pl. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy związane z podaniem nieprawidłowego numeru konta bankowego przez Konsumenta.
 7.       Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bogactwokaw.pl.

 

§7 Polityka Prywatności

 

 1.       Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupujących sklepu jest Sprzedający.
 2.       Sprzedający przetwarzana dane osobowe zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz odnośną regulacją prawa polskiego, w szczególności przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. .
 3.       Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://bogactwokaw.pl/polityka-prywatnosci. 

 

§8 Postanowienia końcowe

 

 1.       Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2.       W przypadku naruszenia Regulaminu przez Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie prawo pozbawienia Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, w tym przede wszystkim do dokonywania Zamówień.
 3.       O zmianach Regulaminu i ich zakresie Kupujący posiadający Konto u Sprzedającego będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji Konta lub składaniu zamówieniaadres poczty e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 4.       Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin (http://www.bogactwokaw/regulamin). W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego Regulaminu jako obowiązującego.
 5.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsumentwyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.